YHDISTYS

Logo Suomen Ayurvedayhdistys ry kaikki oikeudet pidätetään

Suomen Ayurvedayhdistys ry on perustettu vuonna 2013. Perustajajäsenet olivat Tarja Aalto, Anitta Korpela, Svetlana Lavanina, Heidi Nyström, Tony Riikonen, Bhawna Sharma sekä Ossi Viljakainen. Yhdistyksen suunnittelukokouksiin ja vuosikokoukseen koollekutsuminen tapahtuu sähköpostitse, yhdistyksen Facebook-sivulla ja/tai nettisivuilla.

Kevään 2018 sääntömääräinen vuosikokous pidetään la 10.3. klo 14.00 Helsingin Talvipuutarhassa. Kokouksessa valitaan mm. uusi hallitus ja päätetään seuraavana toimintakautena kerättävästä jäsenmaksusta.

Keväällä 2017 valittu hallitus toimintakaudelle 2017-2018:
Puheenjohtaja, Hanna Huopalainen
Varapuheenjohtaja, Ossi Viljakainen
Hallituksen sihteeri, Päivi Nykänen
Rahastonhoitaja, Sirkku Pilvi
Varsinainen jäsen, Heidi Nyström
Varsinainen jäsen, Lana Lavanina

Yhdistyksen missio
Tavoitteena on edistää Ayurvedan harjoittamista ja Ayurveda-tietoisuutta Suomessa mm. koulutuksien avulla. Yhdistyksen alaisuudessa toimii Suomen Ayurveda-instituutti, joka on tarjonnut vuodesta 2015 alkaen ammatillista Ayurveda-koulutusta.

Kannatusjäsenyys ja jäsenedut
Maksamalla vuosimaksun liityt Suomen Ayurvedayhdistyksen jäseneksi, kannatat toimintaamme ja saat tietoa yhdityksen ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja ayurvedasta muutaman kerran vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä.

Jäsenenä saat Suomen Ayurveda-instituutin tulevista koulutuksista 10 % alennuksen (kokonaan maksettuna, ei koske ilmoittautumis- ja erämaksuja). Lisäksi saat 10 % alennusta Prasad Helsingin Ayurveda-kursseista ja -konsultaatioista sekä 10 % alennusta Surya-lääkärikeskuksen Ayurveda-kursseista ja -konsultaatioista. Luontaishoitola Saraswati tarjoaa jäsenillemme ayurvedisen Abhyanga-hieronnan 10 % alennuksella hintaan 58,50 e (norm. 65 e), etu on voimassa tammikuun 2018 loppuun saakka.

HUOMIO
Maksettuasi jäsenyyden saat jäsenetuun oikeuttavan koodin sähköpostitse saapuvassa jäsenmaksukuitissa. Vaihtoehtoisesti voit näyttää jäsenkorttia. Jos olet maksanut jäsenyyden, etkä ole saanut jäsenkorttia, ota yhteyttä toimisto[@]ayurveda.fi.

Yritysjäsenyys
Ammattilaisjäsenenä julkaisemme pyydettäessä ja soveltuvilta osin ilmoituksiasi Ayurveda Suomi Facebook-sivulla (jo yli 1700 seuraajaa), Instagramissa ja uutiskirjeessämme (n. 350 tilaajaa). Voit toimittaa yrityksesi markkinointimateriaalia messuille ja muihin tapahtumiin, joihin yhdistys osallistuu. Lisäksi tarkoituksemme on lisätä alalla toimijoiden luotettavuutta valvomalla ammattilaisjäsenten toimintaa yhdistyksen eettisen toimikunnan kautta.

Jäsenmaksu toimintakautena 3/2017 – 3/2018
20 e

Liity jäseneksi täällä
https://holvi.com/shop/Ayurvedayhdistys


 

Suomen Ayurvedayhdistys ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Ayurvedayhdistys ry ja sen kotipaikka on Kauniainen.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ayurvedan harjoittamista Suomessa, sekä seurata yhdistyksen toimialaan liittyvän lainsäädännön, asetusten ja viranomaistoiminnan kehitystä, sekä toimia ayurvedan harjoittajien edunvalvojana. Yhdistys voi myös harjoittaa koulutus- ja kurssitoimintaa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 

harjoittaa yhdistyksen toimialaan liittyvää tiedotus- ja neuvontatoimintaa;

järjestää kokouksia, luentoja, seminaareja, kursseja ja koulutusta;

hankkia ja tuottaa yhdistyksen käyttöön sopivaa materiaalia;

järjestää tapahtumia, messuja ja muita yhdistyksen toimialaan liittyviä tilaisuuksia;

järjestää jäsenilleen opinto- ja hoitomatkoja koti- ja ulkomaankohteisiin;

toimia yhteistyössä muiden vastaavanlaisten luontaishoito- ja luonnonlääkinnän alalla toimivien järjestöjen kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 

järjestää maksullisia luentoja, seminaareja, kursseja, matkoja tai muita tapahtumia;

ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä

toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

 

 

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.