YHDISTYS

Logo Suomen Ayurvedayhdistys ry kaikki oikeudet pidätetään

Suomen Ayurvedayhdistys ry

Suomen Ayurvedayhdistys ry on perustettu vuonna 2013. Perustajajäsenet olivat Tarja Aalto, Anitta Korpela, Svetlana Lavanina, Heidi Nyström, Tony Riikonen, Bhawna Sharma sekä Ossi Viljakainen. Yhdistyksen suunnittelukokouksiin ja vuosikokoukseen koollekutsuminen tapahtuu sähköpostitse, yhdistyksen Facebook-sivulla ja/tai nettisivuilla.

Keväällä 2020 valittu hallitus toimintakaudelle 2020:
Puheenjohtaja, Satu Paavola                                                                                                                                                                                      Varapuheenjohtaja,
Hallituksen sihteeri, Sirkku Pilvi
Rahastonhoitaja, Mari Seppälä
Varsinainen jäsen, Eveliina Holm
Varsinainen jäsen, Sami Nuora                                                                                                                                                                                    Varsinainen jäsen, Jera Rojko-Tamminen                                                                                                                                                                          Varsinainen jäsen, Ossi Viljakainen
Varajäsen, Annika Kartau
Varajäsen, Mandip Kaur                                                                                                                                                                                                Varajäsen, Harriet Kolehmainen

Yhdistyksen missio
Tavoitteena on edistää Ayurvedan harjoittamista ja Ayurveda-tietoisuutta Suomessa mm. koulutuksien avulla. Yhdistyksen alaisuudessa toimii Suomen Ayurveda-instituutti, joka on tarjonnut vuodesta 2015 alkaen ammatillista Ayurveda-koulutusta.

Kannatusjäsenyys ja jäsenedut
Maksamalla vuosimaksun liityt Suomen Ayurvedayhdistyksen jäseneksi, kannatat toimintaamme ja saat tietoa yhdityksen ajankohtaisista asioista, koulutuksista ja ayurvedasta muutaman kerran vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä.

Jäsenenä saat Suomen Ayurveda-instituutin tulevista koulutuksista 10 % alennuksen (kokonaan maksettuna, ei koske ilmoittautumis- ja erämaksuja). Lisäksi saat 10 % alennusta Helsingin Ayurveda Klinikan konsultaatioista, LanaPranan konsultaatioista sekä  Prasad Helsingin Ayurveda-kursseista ja -konsultaatioista sekä 10 % alennusta Surya Ayurveda Hyvinvointikeskuksen  Ayurveda-kursseista ja -konsultaatioista (alennus ei ole yhdistettävissä muihin tarjouksiin). Luontaishoitola Saraswati tarjoaa jäsenillemme ayurvedisen Marma-piste ja Abhyanga-hieronnan 10 % alennuksella. Hoitohuone AurinkoOn sekä Hoitohuone Hellitä tarjoavat 10% alennuksen ayurvedisistä hieronnoista. Pur-kaupannormaalihintaisista tuotteista yhdistyksen jäsenet saavat 10% alennuksen Purin kaikissa myymälöissä.  Jäsenemme saavat Ruohonjuuren normaalihintaisista tuotteista toistaiseksi voimassa olevan 5 % alennuksen jäsenkorttia näyttämällä tai verkkokaupassa koodilla, joka tulee jäsenmaksukuitissa.

HUOMIO
Maksettuasi jäsenyyden saat jäsenetuun oikeuttavan koodin sähköpostitse saapuvassa jäsenmaksukuitissa.

Yritysjäsenyys
Kun liityt ammattilais/yrittäjäjäseneksi listaamme sinut yhdistyksen verkkosivuille Ayurveda palveluntuottajat Suomessa -osioon, julkaisemme pyydettäessä ja soveltuvilta osin ilmoituksiasi Ayurveda Suomi Facebook-sivulla (jo yli 1800 seuraajaa), Instagramissa ja uutiskirjeessämme (n. 500 tilaajaa). Voit toimittaa yrityksesi markkinointimateriaalia messuille ja muihin tapahtumiin, joihin yhdistys osallistuu. Lisäksi tarkoituksemme on lisätä alalla toimijoiden luotettavuutta valvomalla ammattilaisjäsenten toimintaa, pätevyyttä ja nimikkeitä yhdistyksen eettisen toimikunnan kautta.

Jäsenmaksut toimintakautena 2020
Henkilöjäsenyys 29 €

 

Liity jäseneksi täällä

 


 

Suomen Ayurvedayhdistys ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Ayurvedayhdistys ry ja sen kotipaikka on Kauniainen.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ayurvedan harjoittamista Suomessa, sekä seurata yhdistyksen toimialaan liittyvän lainsäädännön, asetusten ja viranomaistoiminnan kehitystä, sekä toimia ayurvedan harjoittajien edunvalvojana. Yhdistys voi myös harjoittaa koulutus- ja kurssitoimintaa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 

harjoittaa yhdistyksen toimialaan liittyvää tiedotus- ja neuvontatoimintaa;

järjestää kokouksia, luentoja, seminaareja, kursseja ja koulutusta;

hankkia ja tuottaa yhdistyksen käyttöön sopivaa materiaalia;

järjestää tapahtumia, messuja ja muita yhdistyksen toimialaan liittyviä tilaisuuksia;

järjestää jäsenilleen opinto- ja hoitomatkoja koti- ja ulkomaankohteisiin;

toimia yhteistyössä muiden vastaavanlaisten luontaishoito- ja luonnonlääkinnän alalla toimivien järjestöjen kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 

järjestää maksullisia luentoja, seminaareja, kursseja, matkoja tai muita tapahtumia;

ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä

toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

 

 

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 


Suomen Ayurvedayhdistyksen eettiset ohjeet 

 

Eettisen ohjeistuksen tarkoitus on suojata asiakkaita, ayurvedan harjoittajia, Suomen Ayurvedayhdistystä, sekä ayurvedan mainetta. Lisäksi ohjeistuksen on tarkoitus kehittää ja edistää ayurvedan harjoittamista Suomessa.

 

 1. Ayurvedan harjoittaja tekee työtään ihmisyyttä, elämää ja omaa työtään kunnioittaen. Ayurvedan päämääriä ovat terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, sekä edistäminen, kehon luonnollisten paranemisprosessien tukeminen ja elämänlaadun parantaminen.
 2. Ayurvedan harjoittaja kohtelee jokaista asiakastaan tasavertaisesti riippumatta tämän terveydentilasta, iästä, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta, äidinkielestä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, kulttuurista, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai vakaumuksesta.
 3. Ayurvedan harjoittaja kunnioittaa asiakkaansa ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Hän ei puutu lääkärin määräämään lääkitykseen tai hoitoon ja ohjaa tarvittaessa asiakkaansa terveydenhuollon tai muun ammattihenkilön vastaanotolle.
 4. Ayurvedan harjoittaja toimii tietoisesti parhaan ymmärryksensä, tietonsa ja taitonsa mukaan asiakasta hoitaessaan ja ohjatessaan. Asiakkaan tulee tietää, mistä hoitomuodosta on kyse.
 5. Ayurvedan harjoittaja noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja henkilötietosuojalakia asianmukaisesti.
 6. Ayurvedan harjoittaja ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. Hän tunnistaa oman ammattitaitonsa ja jaksamisensa rajat. Hän seuraa aktiivisesti oman alansa kehittämistä ja tutkimuksia.
 7. Ayurvedan harjoittaja kunnioittaa ja arvostaa eri alojen terapeuttien ja terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntemusta ja toimii yhteistyössä heidän kanssaan. Hän toimii asiakassuhteissaan niin, että on eduksi omalle ammattikunnalleen.
 8. Ayurvedan harjoittaja toimii vastuullisesti, käyttää markkinoinnissa asiallista tietoa ja koulutustaan vastaavaa ammattinimikettä.
 9. Ayurvedan harjoittaja noudattaa Suomen ja EU:n lakeja, asetuksia ja säädöksiä.